top of page

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Bedrijf: Vent & Bezorgservice Brood-Nodig?! Lindeboomweg 16, 7135KG Harreveld, de heer Ferdinand Raben.

Middels deze verklaring laat ik u weten welke gegevens ik van u verzamel. Ik gebruik deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Ik ben bekend met de AVG en de andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy, en leef deze na. Ik heb hiertoe de (passende) organisatorische en technische maatregelen getroffen die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd; rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Verzamelde gegeven.

Als klant van het bovengenoemde bedrijf verzoek ik u bepaalde persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en emailadres) aan mij te verstrekken. Deze persoonsgegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

• het versturen van de factuur in pdf per email.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en zullen uiteraard worden verwijderd indien u geen klant meer bent of u de factuur niet meer per email wilt ontvangen. behoudens een bewaarplicht conform de voor ons geldende wet- of beroepsregelgeving.

Kennisnemen en verbeteren van gegevens

Als u wilt weten welke gegevens ik van u heb vastgelegd of als u deze wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact met mij opnemen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring dan kunt u contact met mij opnemen via mijn mobielnummer: 06 122 56 535.

bottom of page